top of page

Zásady ochrany osobních údajů

Úvod

 

V On Point Services s.r.o. respektujeme vaše soukromí. S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů. Zavazujeme se k ochraně vašich osobních údajů, které nám můžete poskytnout prostřednictvím našich webových stránek (www.onpointserv.cz). Tyto údaje budou použity výhradně za účelem poskytnutí služeb, které jste si vyžádali.

Přečtěte si prosím tyto „Zásady ochrany osobních údajů“, abyste zjistili, jaké informace mohou být shromažďovány na našich webových stránkách, jak tyto informace používáme a za jakých okolností můžeme tyto informace zpřístupnit třetím stranám.

„Zásady ochrany osobních údajů“ se vztahují pouze na informace shromážděné prostřednictvím našich webových stránek a nevztahují se na informace získané z jiných zdrojů. V závislosti na vašich aktivitách při návštěvě našich webových stránek můžete být požádáni o souhlas s dodatečnými podmínkami.

Informace o správci osobních údajů

 

Obchodní firma: On Point Services s.r.o.

IČO: 07318022 

DIČ: CZ07318022

Sídlo: Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4

Související legislativa

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (známé také jako GDPR) a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES;

 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů;

 • Zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů;

 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací;

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

Shromažďování osobních údajů

 

V návaznosti na účel zpracování a příslušný právní základ zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • Identifikační a kontaktní údaje, jako je například vaše jméno, příjmení, obchodní firma, sídlo, doručovací/kontaktní adresa, IČO, bankovní spojení, e-mail, tel. číslo, atd;

 • Elektronické údaje o návštěvách našich webových stránek, tj. IP adresa, cookies;

 • Jakékoli osobní údaje, které nám můžete poskytnout prostřednictvím našich webových stránek;

 • Další údaje získané v rámci komunikace (prostřednictvím schůzek, hovorů a e-mailů).

 

Účely zpracování osobních údajů

 

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu, který je nezbytný pro poskytnutí dané služby, kterou si s námi sjednáváte. Souhlas ke zpracování osobních údajů k určitému účelu je dobrovolný a je možné ho kdykoliv bezpodmínečně odvolat. Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu či jiného právního titulu, který nám umožňuje vaše osobní údaje zpracovávat.

Osobní údaje zpracováváme na základě následujících důvodů:

 • Plnění smlouvy;

 • Plnění právní povinnosti; 

 • Oprávněný zájem společnosti (např. zajištění poskytování nejlepší možné služby, efektivní správa databáze zákazníků či vymáhání pohledávek);

 • Statistické účely;

 • Zobrazování reklam;

 • Marketingové činnosti;

 • Platný souhlas se zpracováním osobních údajů. 

 

Uchovávání osobních údajů

 

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme na našich webových stránkách po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucí ze vzájemného právního jednání, to minimálně po dobu vyřízení objednávky, zařízení služby apod., dále po dobu, kterou jsme povinni osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Dále vaše osobní údaje, které zpracováváme s vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen, nebo po dobu trvání vašeho souhlasu. Jinak doba zpracování vyplývá z účelu, pro které jsou osobní údaje zpracovány, nebo je dána právními předpisy.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

 

Jako vlastník stránek jsme považováni za správce údajů o návštěvnících našich webových stránek a rozhodujeme o tom, jak s těmito údaji bude nakládáno. Jsme odpovědní vás informovat o tom, jak jsou vaše údaje shromažďovány, zpracovávány a používány, a také budete informováni o případném přenosu těchto údajů. Bez vašeho svolení nebudeme sdílet žádné vaše osobní údaje se třetími stranami, s výjimkou případů, kdy je to striktně vyžadováno za účelem poskytnutí služby, kterou jste si vyžádali.

Vaše osobní údaje můžeme podle potřeby sdílet s následujícími kategoriemi subjektů:

 • Interní zaměstnanci;

 • Hostování a údržba webových stránek – i ty standardně provádí naši interní zaměstnanci;

 • Na vaši žádost můžeme sdělit vaše informace dalším třetím stranám či úřadům.

 

Případné předání vašich osobních údajů do zahraničí (státy mimo EU a mezinárodních organizací) bude probíhat v souladu s platnými právními předpisy a zákony. Volný pohyb osobních údajů v rámci Evropské unie z důvodu ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů není omezen ani zakázán. Pokud budou vaše osobní údaje zpracovávány mimo EU, pak zajistíme, aby toto zpracování respektovalo příslušná ochranná opatření, která zajistí ochranu vašich práv v souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů.

 

Bezpečnost osobních údajů

 

Přijímáme přiměřená technická a organizační opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo změně vašich osobních údajů. Všechny vámi poskytnuté osobní údaje uložíme na naše zabezpečené servery (chráněné heslem a bránou firewall). Berte na vědomí, že přenos informací přes internet je ze své podstaty nejistý a bezpečnost dat odesílaných přes internet nemůžeme zaručit.

Webové stránky třetích stran

Naše webové stránky obsahují hypertextové odkazy na webové stránky třetích stran a podrobnosti o nich. Nad zásadami ochrany osobních údajů a postupy třetích stran nemáme kontrolu a neneseme za ně odpovědnost.

Vaše práva

 

Při zpracování Vašich osobních údajů máte práva, která jsou stanovena a podrobně vymezena právními předpisy o ochraně osobních údajů. Mezi tato práva patří:

 • Právo na přístup k osobním údajům – vědět, jaké informace o vás konkrétně zpracováváme a proč;

 • Právo na opravu osobních údajů – můžete nás požádat o aktualizaci či doplnění osobních údajů;

 • Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut) – můžete požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány, pokud jste odvolal souhlas s jejich zpracováním, byly zpracovány protiprávně, musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, nebo byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti;

 • Právo na omezení zpracování osobních údajů – pokud se domníváte, že zpracováváme nepřesné údaje nebo nezákonným způsobem;

 • Právo na přenositelnost osobních údajů – údaje vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu;

 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů – pokud se domníváte, že zpracováváme osobní údaje neoprávněně;

 • Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů – V případě, že jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobním údajů pro účely, které vyžadují souhlas, máte právo kdykoli tento souhlas odvolat;

 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu – pokud se domníváte, že při zpracování vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů.

 

Změny

 

Vyhrazujeme si právo tyto „Zásady ochrany osobních údajů“ kdykoli změnit a aktualizovat. Může to být nezbytné pro splnění požadavků stanovených v platných zákonech a nařízeních nebo v důsledku změn v rámci naší společnosti. Tuto stránku byste měli příležitostně zkontrolovat, abyste se ujistili, že rozumíte všem změnám v těchto zásadách.

bottom of page